شنوایی شناسی و سمعک مهر
شنوایی شناسی و سمعک مهر
زمینه‌های کاری: آزمون ASSR، آزمون ECOG، انجام آزمون های ارزیابی سرگیجه(VNG)، آزمونABR، تجویز سمعک بزرگسالان و نوزادان
بندرعباس، خیابان اسدآبادی
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger