کاردرمانی *
کاردرمانی *
زمینه‌های کاری: ناهنجاری های قامتی(دفورمیتی های پاسچرال)، تاخیر تکاملی (رشدی)، توانبخشی تخصصی آسیب های ارتوپدی و درد، آسیب های نخاعی، سکته مغزی
ارومیه، -
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger