دکتر طب سوزنی (خیابان باغ گلدسته)
دکتر طب سوزنی (خیابان باغ گلدسته)
متخصص: طب سوزنی
زمینه‌های کاری: درمان انواع سر درد و میگرن، الکترو آکوپانکچر، گواشا، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی، افسردگی و اضطراب
اصفهان، -
موتور جست‌وجوی دکترفارسی همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger